Lista aktualności Lista aktualności

Godowa - naprawa konserwacja dróg lesnych

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

Nazwa zamówienia: 

Naprawa dróg leśnych w leśnictwie Godowa.

Roboty budowlane

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem robót i czynności jest naprawa dróg leśnych na terenie leśnictwa Godowa polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej dróg utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Godowa, drogi leśne na terenie całego leśnictwa.

 

Drogi leśne w oddziałach leśnych:

Droga leśna w oddz. 327 a, 330 a                     nr inw.: 220/482

Droga leśna w oddz. 353 i                                nr inw.: L30/03/3

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • Oczyszczenie nawierzchni drogi z naniesionego podczas zrywki błota, gliny, resztek korowiny, trocin,  itp.  Wyrównanie i wstępne profilowanie oczyszczonej nawierzchni. Rozplantowanie i wstępne zagęszczenie powstałego urobku na miejscach przeznaczonych do składowania drewna, wzdłuż oczyszczanej drogi. Lokalizacja według wskazań zamawiającego.
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie kruszywa 4-31,5mm z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 31,5/63mm z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Naprawa całkowicie uszkodzonego przepustu poprzez rozbiórke przepustu z rur betonowych i założenie w miejsce uszkodzonego przepustu, przepustu z rury PP o średnicy 60cm i długości 9m wraz z zakończeniem betonowym przepustu. Obejmuje zakup i dostawę materiałów. Lokalizacja według wskazań zamawiającego.
  • Odmulenie / oczyszczenie rowów odprowadzających wodę z przemieszczeniem ziemi na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni. Demontaż zniszczonych i popękanych korytek betonowych zalegających na dnie rowów pod warstwą mułu.