Lista aktualności Lista aktualności

HYŻNE naprawa składów drewna 4

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

Nazwa zamówienia: 

Naprawa składów drewna w leśnictwie Hyżne.

Roboty budowlane

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem robót i czynności jest naprawa składów drewna na terenie leśnictwa Hyżne polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej, utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Hyżne, składy drewna na terenie całego leśnictwa.

 

Składy drewna w oddziałach leśnych:

Skład drewna w oddz. 4 b             nr inw.: SD/05/87

Skład drewna w oddz. 25 j            nr inw.: SD/05/93

Skład drewna w oddz. 25 h           nr inw.: SD/05/92

Skład drewna w oddz. 28 b           nr inw.: SD/05/1

Skład drewna w oddz. 29 f             nr inw.: SD/05/94

Skład drewna w oddz. 39 b            nr inw.: SD/05/280

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 4/31,5mm z nadaniem właściwego spadku wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 31,5/63mm z nadaniem właściwego spadku wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Odmulenie i oczyszczenie rowów wraz z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni.

Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.