Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie przetargowe - remont szlaków zrywkowych

Ogłoszenie przetargowe

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych)

 

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r., zwanego Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, zgodnie z wyłączeniem o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 z dnia 2019.10.24 ze zm.). w trybie przetargu ofertowego otwartego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie GODOWA

 

Roboty budowlane

 

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmotu zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Godowa w oddz. 341a-339a, 338a-337h.

 

Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Godowa

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:

  1. Leśnictwo Godowa oddz. 338a-337h – powiat strzyżowski, gmina Strzyżów obręb ewidencyjny Godowa dz. nr ewid. 5481, 5485
  2. Leśnictwo Godowa oddz. 341a- 339a  – powiat strzyżowski, gmina Strzyżów obręb ewidencyjny Brzeżanka dz. nr ewid. 820, obręb ewidencyjny Godowa dz. nr ewid. 5487

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 

  1. Leśnictwo Godowa oddz. 341a-339a

 

  1. Oczyszczenie rowów odprowadzających wodę poza szlak zrywkowy, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni szlaku.
  2. Wzmocnienie nawierzchni szlaku zrywkowego wykorzystywanego do zrywki nasiębiernej obejmujące: zakup, dowiezienie i rozplantowanie pospółki z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość warstwy pospółki po zagęszczeniu: 15cm. Szerokość na której należy rozścielić pospółkę: 3,5m. Szczegółowa lokalizacja prac zostanie wskazana przez przedstawiciela zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego niż pospółka kruszywa naturalnego o podobnych parametrach.

 

  1. Leśnictwo Godowa oddz. 338a-337h

 

Wyrównanie kolein i ponowne profilowanie szlaku zrywkowego. Szerokość szlaku: 5m. Pochylenie poprzeczne: 1 do 3%. Za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, dopuszcza się na niektórych odcinkach mniejszą szerokość szlaku, jednak nie mniej niż 3,5m.

 

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar stanowiące załączniki nr 1.