Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie przetargowe - remont szlaków zrywkowych

Ogłoszenie przetargowe 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych)

 

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r., zwanego Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, zgodnie z wyłączeniem o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019 z dnia 2019.10.24 ze zm.). w trybie przetargu ofertowego otwartego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Niebylec oddz. 187 i 181 oraz Leśnictwie Sołonka oddz. 138

 

Roboty budowlane

 

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Niebylec w oddz. 181c oraz 187

2. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sołonka w oddz. 138

 

Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Niebylec, Leśnictwo Sołonka

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:

  1. Leśnictwo Niebylec oddz. 181c – powiat strzyżowski, gmina Niebylec obręb ewidencyjny Lutcza dz. nr ewid. 6416/2
  2. Leśnictwo Niebylec oddz. 187 – powiat strzyżowski, gmina Strzyżów obręb ewidencyjny Żyznów dz. nr ewid. 3791/3
  3. Leśnictwo Sołonka oddz. 138 - powiat rzeszowski, gmina Lubenia obręb ewidencyjny Sołonka dz. nr ewid. 757/11

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. Leśnictwo Niebylec oddz. 181c

 

1. Naprawa szlaku zrywkowego na przebiegu w oddziale 181c na długości 100m poprzez obniżenie istniejącego przepustu o około 0,5m, wykonanie rowów odwadniających o łącznej długości 100m, zdjęcie 15 szt. drogowych płyt betonowych 150x300cm , wyrównanie i wyprofilowanie szlaku na całym oddcinku, wykonanie 10cm podsypki żwirowej pod płyty drogowe, ponowne ułożenie płyt.

 

2. Odtworzenie i oczyszczenie rowów odprowadzających wodę poza szlak zrywkowy oraz na wlocie do przepustu, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni szlaku.

 

 

  1. Leśnictwo Niebylec oddz. 187

 

  1. Odtworzenie i poszerzenie szlaku zrywkowego od składu drewna w oddziale 187h do  oddziału 187f na długości 300mb i szerokości 4-5m

 

  1. Leśnictwo Sołonka oddz. 138b

 

  1.  Oczyszczenie rowów odprowadzających wodę przy szlakach leśnych lub składach drewna, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni drogi.
  2. Naprawa uszkodzonego przepustu o średnicy wewnętrznej 60 cm. Pozycja obejmuje: usunięcie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych przepustu, wykonanie z pospółki 10-cm podsypki  pod rurę przepustową wraz z zagęszczeniem, zakup i montaż rury przepustowej z tworzywa sztucznego (Fi 60cm) o długości 6m, przykrycie rury min. 20cm pospółki i 10cm tłucznia,  zakup i montarz prefabrykowanych przyczółków betonowych.

 

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary stanowiące załączniki nr 1.1-1.2.