Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg utrzymanie składów leśnictwo Łętownia

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

Nazwa zamówienia: 

„Naprawa składów drewna w leśnictwie Łętownia"

Roboty budowlane

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem robót i czynności jest naprawa składów drewna na terenie leśnictwa Łętownia polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej składów utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

Miejsce realizacji zamówienia:

Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Łętownia, składy drewna na terenie całego leśnictwa.

Składy drewna w oddziałach leśnym:

Skład drewna w oddz. 286 f             nr inw.: SD/09/264

Skład drewna w oddz. 295 f             nr inw.: SD/09/126

Skład drewna w oddz. 293 h             nr inw.: SD/09/125

Skład drewna w oddz. 286 d             nr inw.: SD/09/250

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • Karczowanie pni po ściętych drzewach
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie kruszywa 4-31,5mm, wraz z zagęszczeniem,
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 31,5/63mm wraz z zagęszczeniem,
  • Uzupełnienie nawierzchni, w tym zakup, rozścielenie i uwałowanie kruszywa-pospółki na szerokości ok. 4m do utworzenia warstwy o grubości po uwałowaniu ok. 20cm,
  • Uzupełnienie nawierzchni obejmujące zakup, rozścielenie i uwałowanie tłucznia 31,5/63mm na szerokości ok. 4m do utworzenia warstwy o grubości po uwałowaniu ok. 15cm.
  • Wyrównanie powierzchni składu, obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu

Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.