Lista aktualności Lista aktualności

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cieszyna

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 1.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany

przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cieszyna

ROBOTY BUDOWLANE

Postepowanie nie jest podzielone na części.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 422g

2. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 434 i 435

3. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 432b

Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów: Leśnictwo Cieszyna

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:

1. powiat strzyżowski, gmina Frysztak - obręb ewidencyjny Cieszyna dz. nr ewid. 328

2. powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Wielopole Skrzyńskie - obręb ewidencyjny

Brzeziny dz. nr ewid. 4319, 4408/1, 4409

3. powiat strzyżowski, gmina Frysztak - obręb ewidencyjny Huta Gogołowska dz. nr

ewid. 453

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Leśnictwo Cieszyna oddz. 422g

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.

2.Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i

wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść

od 1 do 3%. ‘w górę stoku” Szerokość szlaku 5m.

3.Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące niwelację, profilowanie i wstępne

zagęszczenie gruntu. Szerokość 5m, długość 180m. Do szerokości nie wlicza się profilowania skarpy o nachyleniu poziom/pion 2:1. Masa ziemi do usunięcia 400-600

m3 na odkład lub załadunek na pojazd.

4. Przewóz ziemi odłożonej po niwelacji terenu na odległość 50-200m wraz z

załadunkiem i rozładunkiem.

5. Ulepszenie powierzchni szlaku zrywkowego obejmujące zakup, rozścielenie i

uwałowanie kruszywa 4-31,5mm na szerokość ok. 4m.

6.Wyrównanie powierzchni placu manipulacyjnego, obejmujące wyrównanie,

profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu Dopuszczalny spadek mijanki/placu

może wynieść do 5%

7. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.

8. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego

o średnicy 40cm długości 6 m. W tym zakup i dostawa rury przepustowej, wykonanie

ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury,

przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie

przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą

przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu.

9. Wykonanie wodospustów o długości 6m z prefabrykowanych elementów winylowych

osadzonych w betonie (ława o przekroju 40x40cm). Obejmuje zakup materiałów,

odstawę i usługę montażu.

b) Leśnictwo Cieszyna oddz. 434 i 435

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.

2. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i

wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść

od 1 do 3%. ‘w górę stoku” Szerokość szlaku 5m. Szerokość ta nie obejmuje

ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5 w

uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego.

4. Wykonanie dwóch przepustów jednootworowych z rur przepustowych z tworzywa

sztucznego o średnicy 100 cm długości 6 m. W tym zakup i dostawa rury

przepustowej, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i

zagęszczenie. Wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego

- połączone i wkopane w grunt. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść

min. 30cm po zagęszczeniu.

5. Zakup, transport oraz ułożenie drogowych płyt betonowych na szlaku zrywkowym w

miejscu wskazanym przez zamawiającego o wymiarach 300x150x15.

6. Wykonanie wodospustów o wym.0,15m głęb. x 0,50m szer. oraz średniej długości 7

mb, wodospust z powierzonego drewna okrągłego o min. średnicy 15 cm, łączonego

w dnie koryta do elementu drewnianego, wykonanie 10 cm dystansu oraz zakotwienie

wodospustu w gruncie.

Leśnictwo Cieszyna oddz. 432b

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.

2. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i

wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść

od 1 do 3%. ‘w górę stoku” Szerokość szlaku 5m. Szerokość ta nie obejmuje

ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5 w

uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie/pogłębienie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary stanowiące załączniki nr

1.1,1.2,1.3.

Termin realizacji zamówienia: 35 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w dniu podpisania

umowy w sprawie realizacji zamówienia.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.

Zamawiający informuje, że okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od

upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Istotne warunki przyszłej umowy: projekt umowy będący załącznikiem do

ogłoszenia.

Wybrany Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji, przez okres

6 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty odbioru końcowego.

 Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z

wykonaniem całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu

zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było

przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia

 Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do jednego

grosza.

 W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT).

 Ceną oferty jest kwota brutto, wymieniona w formularzu oferty.

 Zamówienie nie jest podzielone na części.

 Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szetela; e-mail

strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.