Lista aktualności Lista aktualności

SOŁONKA naprawa dróg i składów drewna 3

Ogłoszenie o przetargu w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

Nazwa zamówienia: 

Naprawa dróg i składów drewna w leśnictwie Sołonka.

Roboty budowlane

Postepowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem robót i czynności jest naprawa dróg leśnych na terenie leśnictwa Sołonka polegająca na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej dróg utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Sołonka, drogi leśne oraz składy drewna na terenie całego leśnictwa.

Drogi leśne w oddziałach leśnych:

Droga leśna w oddz. 130f-131b              nr inw.: L30/11/1

Droga leśna w oddz. 134 - 143               nr inw.: 242/467

Droga leśna w oddz. 138 b                    nr inw.: L30/11/2

Składy drewna w oddziałach leśnych:

Skład drewna w oddz. 126 a             nr inw.: SD/11/8

Skład drewna w oddz. 133 h             nr inw.: SD/11/158

Skład drewna w oddz. 138 b             nr inw.: SD/11/55

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • Oczyszczenie rowów odprowadzających wodę przy drogach lub składach drewna, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni drogi.
  • Uzupełnienie uszkodzonych fragmentów nawierzchni drogi leśnej, obejmujące zakup, dowiezienie i rozplantowanie klińca 4/31,5mm, z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Uzupełnienie uszkodzonych fragmentów nawierzchni drogi leśnej, obejmujące zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 31,5/63mm, z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Wzmocnienie nawierzchni drogi leśnej, obejmujące zakup, dowiezienie i rozplantowanie pospółki z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Szerokość warstwy pospółki: 3,5m do 4m, grubość warstwy pospółki po zagęszczeniu: 20 cm.
  • Wzmocnienie nawierzchni drogi leśnej opisanego w poz. 4 obejmujące zakup, dowiezienie i rozplantowanie tłucznia 31,5/63mm, z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z zagęszczeniem mechanicznym.
  • Odmulenie i oczyszczenie rowów wraz z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej powierzchni.

Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja projektowa w tym przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.