Lista aktualności Lista aktualności

Utrzymanie szlaków zrywkowych leśnictwo Cieszyna

Strzyżów, 23.11.2021 r.
Zn.spr.: SA.270.2.24.2021
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r., w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego
dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 1.
ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
STRZYŻÓW, reprezentowane przez Andrzeja Modliszewskiego – Nadleśniczego,
siedziba Nadleśnictwa: ul. Mostowa 9, 38 - 100 Strzyżów:
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany
przedmiot zamówienia:
Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cieszyna
ROBOTY BUDOWLANE
Postepowanie nie jest podzielone na części.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W zakres zamówienia wchodzi:
1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 422g
2. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 434 i 435
3. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 432b
Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów: Leśnictwo Cieszyna
Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:
1. powiat strzyżowski, gmina Frysztak - obręb ewidencyjny Cieszyna dz. nr ewid. 328
2. powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Wielopole Skrzyńskie - obręb ewidencyjny
Brzeziny dz. nr ewid. 4319, 4408/1, 4409
3. powiat strzyżowski, gmina Frysztak - obręb ewidencyjny Huta Gogołowska dz. nr
ewid. 453