Asset Publisher Asset Publisher

Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Korzystając z lasu, zachowajmy szczególną ostrożność, by nie spowodować pożaru

W lasach naszego regionu obowiązuje najwyższy trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Jest bardzo sucho. Okres wczesnej wiosny, to czas kiedy obszary leśne są najbardziej narażone na pożar. Brak ulistnienia drzew oraz zalegające opadłe listowie, chrust i duża ilość uschniętych roślin runa i traw, sprawiają, że zagrożenie wzrasta. Ponadto, aktualne warunki atmosferyczne sprzyjają powstawaniu pożarów, a mianowicie brak opadów, wysokie promieniowanie słoneczne, mała wilgotność powietrza, czy wietrzne dni.

Apelujemy zatem o ostrożność i bezpieczne zachowanie na obszarach leśnych i przylegających do lasu. Będąc w lesie bądź w jego pobliżu, stosujmy się do powszechnie obowiązujących zasad ochrony przeciwpożarowej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2020 poz. 6 z późn. zm.), w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo , a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Korzystając z dróg przebiegających przez tereny leśne, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów na ziemię bądź jezdnię. Zostawiając samochód w sąsiedztwie lasu, także dochowajmy staranności, aby nasze zachowanie nie było powodem pożaru w lesie. Nie wyrzucajmy śmieci, które również mogą być powodem pożaru. W miejscach rekreacyjnego udostępniania lasu, takich jak pola turystyczne, punkty widokowe, nawet jeśli są wyposażone w palenisko, zważywszy na aktualne wysokie zagrożenie pożarowe, zaniechajmy rozpalania ogniska i używania ognia. Również spacerując leśną ścieżką dydaktyczną czy szlakiem turystycznym bądźmy ostrożni.

Wiele pożarów lasu powstaje w wyniku przeniesienia ognia z przyległych terenów otwartych do kompleksów leśnych. Niestety powodem ich powstawania jest działalność człowieka. Dlatego, wspólnie ze strażakami, apelujemy o nie wypalanie traw, łąk i nieużytków!