Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Na terenie Nadleśnictwa gospodarkę łowiecką prowadzą koła łowieckie (dzierżawiące obwody), w oparciu o Roczne Plany Łowieckie zatwierdzane przez Nadleśniczego. Nadleśniczy w rocznych planach łowieckich określa zadania, które winni wykonywać dzierżawcy obwodów łowieckich oraz nadzoruje ich realizację. Zadania te dotyczą poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz utrzymania liczebności zwierzyny na właściwym poziomie.

Spośród zwierząt łownych na terenie Nadleśnictwa Strzyżów występują: jeleń, daniel, sarna, dzik, muflon,  zając, bażant, kuropatwa, lis, borsuk, jenot, piżmak, kuna, tchórz, dzikie kaczki, słonka, jarząbek, grzywacz, łyska. Ciekawostką jest introdukcja daniela prowadzona przez kilka kół, a rozpoczęta przed kilku laty przez Koło Łowieckie Rogacz w Niechobrzu. 

Największe znaczenie łowieckie mają: sarna, jeleń, bażant oraz lis, a w części obwodów także dzik. Z uwagi na rozdrobnienie kompleksów leśnych, gęste zaludnienie i silną presję człowieka na łowiska, większe ssaki jak jeleń i dzik intensywnie migrują w obrębie Rejonu, co powoduje często duże wahania ich liczebności w poszczególnych obwodach nawet w ciągu roku.

 

Muflony na terenie Nadleśnictwa Strzyżów.

Od 2004 r. w lasach Nadleśnictwa Strzyżów można zaobserwować muflony. Wtedy bowiem na terenie obwodu nr 152 pk "Złota Jesień w Strzyżowie" miało miejsce pierwsze wsiedlenie 11 sztuk muflonów (3 tryki, 7 owiec, 1 jagnię). W następnych latach stado powiększono jeszcze dwukrotnie i obecnie populacja liczy ok. 40 sztuk (stan na 03.2013 r.). Od momentu wsiedlenia muflony utrzymują się w rejonie, w którym zostały wypuszczone, a także widywane są w sąsiednim obwodzie, na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce. Największym zagrożeniem dla muflonów są zdziczałe, wałęsające się psy, groźne szczególnie dla nowonarodzonych jagniąt.