Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, która uzupełnia dotychczasowy system obszarów i obiektów chronionych.

Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy, czyli tzw. różnorodności biologicznej.

Sieć obszarów Natura 2000, obejmuje:

- Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO);

- Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO);

- Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) – projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk, zatwierdzone przez Komisję Europejską w drodze decyzji.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się trzy obszary o znaczeniu dla Wspólnoty Klonówka PLH180022, Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030, Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 oraz jeden projektowany – Ostoja Czarnorzecka PLH180027. 

Dwa obszary, tj. Klonówka i Wisłok Środkowy z Dopływami, obejmują grunty w zarządzie Nadleśnictwa Strzyżów.