Wydawca treści Wydawca treści

sprzedaż

W Nadleśnictwie Strzyżów prowadzona jest sprzedaż drewna, a w okresie świątecznym również sprzedaż choinek.

Nadleśnictwo Strzyżów informuje, że w związku z zawieszeniem w 2015 roku produkcji szkółkarskiej w Leśnictwie Godowa, nie prowadzi srzedaży sadzonek.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna realizowana jest w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowych Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Aktualnie obowiązujące ceny drewna znajdują się w załączniku poniżej.

 

Informacje dotyczące sprzedaży detalicznej drewna

1. Sprzedaż detaliczna drewna na asygnaty prowadzona jest w kancelariach leśnictw w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00 - 11.00.

 

Szczegołówe informacje dotyczące sprzedaży detalicznej drewna:

1. Asygnata potwierdza zakup drewna przez nabywcę w niej wskazanego i uprawnia do wydania drewna na jego rzecz, albo może być stosowana jako asygnata porachunkowa potwierdzając rozchód drewna na potrzeby Nadleśnictwa, nieodpłatne przekazanie drewna innym osobom bądź podmiotom lub nabycie drewna przez pracownika PGL Lasy Państwowe w ramach deputatu opałowego.

2. Wystawiana jest w 3 egzemplarzach (dla kupującego, wystawiającego asygnatę i biura Nadleśnictwa) 

3. Sprzedaż na asygnatę odbywa się bezpośrednio na rzecz kupującego lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Osoba kupująca składa na asygnacie podpis akceptując warunki kupna-sprzedaży dostępne do publicznego wglądu wraz z cennikiem detalicznym w miejscu sprzedaży.

4. Na asygnacie potwierdzającej zakup stosuje się ceny zawarte w cenniku detalicznym wydanym przez Nadleśniczego.

5. Wystawiający asygnatę winien wpisać na niej informację o rodzaju ceny przez niego zastosowanej z uwagi na położenie drewna, tj. "loco skład" lub "loco las".

6. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą drewna na asygnatę konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego, paragon należy wystawić niezwłocznie po wystawieniu asygnaty.

7. Przy sprzedaży na asygnatę za zakupione drewno przyjmowana jest płatność gotówką, preferowaną formą płatności jest płatność bezgotówkowa (karta płatnicza, BLIK, płatność telefonem). Asygnata wystawiana jest wyłącznie przez osoby upoważnione przez Nadleśniczego do przyjmowania gotówki, w szczególności leśniczego lub osobę go zastępującą. Asygnata pozarachunkowa na rzecz dowolnej osoby mozę być wystawiona wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zlecenia na ściśle określoną ilość drewna.

8. W momencie zakupu drewna na asygnatę prawo do rozporządzenia nim nabywa kupujący. 

9. Odbiór drewna przez kupującego odbywa się w dniu sprzedaży drewna lub w inne dni robocze w godzinach pracy Nadleśnictwa w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy leśniczym i kupującym.

10. Drewno odbiera bezpośrednio kupujący lub osoba przez niego upoważniona, przy czym wydający może każdorazowo żądać pisemnego upoważnienia i dowodu tożsamości osoby zamierzającej odebrać kupione drewno.

11. Przed każdorazowym opuszczeniem miejsca wydatku przez załadowany całością lub częścią zakupionego drewna pojazd wydający i odbierający winni wpisać na egzemplarzu asygnaty należącym do kupującego datę i ilość odebranego drewna oraz potwierdzić to swoimi czytelnymi podpisami. 

12. Wydający drewno winien ewidencjonować wydatek drewna zakupionego na asygnatę poprzez odkontowanie informacji o nim w przechowywanych przez wystawiającego kopiach asygnat. 

13. Zakupione produkty wydaje się po przedstawieniu reprezntującemu Nadleśnictwo Strzyżów wydającemu dowód nabycia i pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

14. Z chwilą wydania rzeczy na nabywającego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

15. Osoba sprzedająca lub wydająca produkt może żądać okazania dokumentów potwierdzających tożsamość nabywcy i odbierającego produkt, jak również upoważnienia nabywcy dla osoby go reprezentującej (w tym dla odbierającego), jeżeli w związku z kupnem-sprzedażą wystawiany jest imienny dokument potwierdzający transakcję. 

16. Odbiór i wywóz odbywa się w czasie i drogami wewnętrznymi wyznaczonymi przez wydającego.

17. O ile w dokumencie potwierdzającym kupno-sprzedaż nie określono inaczej, przyjmuje się, że termin odbioru produktów nabytych w miejscu pozyskania lub na składach leśnych wynosi 14 dni zaś nabytych na składach handlowych wynosi 1 dzień.

18. Przed upływem terminu odbioru wydający może jednokrotnie zgodzić się na jego przedłużenie o nie dłużej niż 14 dni, jeżeli z uzasadnionych przyczyn nabywca nie może dokonać odbioru w terminie pierwotnie określonym.