Wydawca treści Wydawca treści

Struktura organizacyjna

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 12 poz. 59 z 2011 r z późn. zm.), przepisów wykonawczych do ustawy i statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasów Państwowych.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:
1) biuro nadleśnictwa,
2) leśnictwa,
3) straż leśna.
W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) działy:
-  gospodarki leśnej, kierowany przez zastępcę nadleśniczego,
-  finansowo-księgowy, kierowany przez głównego księgowego,
-  administracyjno-gospodarczy, kierowany przez sekretarza.
2) stanowiska pracy:
-  ds. kontroli – inżynier nadzoru,
-  strażnicy leśni,
-  ds. pracowniczych,
-  ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
-  ds. ochrony informacji niejawnych,
-  administrator SILP,
-  stażysta.
Szczegółową organizacje nadleśnictwa określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez nadleśniczego.