Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Wilcze

Rezerwat został utworzony 25 lipca 1997 roku na powierzchni 340,86 ha w leśnictwie Kąkolówka (oddz. 106, 109-115, 119-121).

Przedmiotem ochrony są zbiorowiska leśne tworzone przez drzewostany jodłowe z dużym udziałem buka. Rezerwat położony jest w obrębie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Lasy jodłowe tworzą w przewadze zespół żyznej buczyny karpackiej w dwóch formach wysokościowych – podgórskiej i reglowej, z dynamicznie odnawiającą się jodłą. Osobliwością rezerwatu jest występowanie kilku płatów wyżynnego jodłowego boru mieszanego buczyny karpackiej z czosnkiem niedźwiedzim, nadrzecznej olszyny górskiej oraz bagiennej olszyny górskiej.

Bogactwo florystyczne wyraża się obecnością 308 gatunków roślin naczyniowych, w tym 21 chronionych oraz 32 gatunków górskich. Na uwagę wśród nich zasługują: kruszczyk.