Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Strzyżów klimat, gleby i siedliska stwarzają optymalne warunki przyrodnicze dla wzrostu i rozwoju wszystkich gatunków drzew, szczególnie dla jodły, buka i dębu.

Struktura gatunkowa drzewostanów

Głównymi gatunkami lasotwórczymi w Nadleśnictwie są: jodła, buk oraz w mniejszym udziale sosna i dąb. Nieznacznie powyżej 1% powierzchni przekraczają drzewostany z panującym modrzewiem, jawor, grabem i olszą (1,1%). Udział powierzchniowy i miąższościowy pozostałych gatunków panujących brzozy, świerka, jesiona, dęba czerwonego, olszy szarej, osiki, sosny wejmutki, wierzby, czereśni, lipy jest znikomy i nie przekracza 1,5%. 

Udział gatunków iglastych (50,2%) i liściastych (49,8%) w składzie drzewostanów rozkłada się niemal po połowie. 

Udział powierzchniowy gatunków panujących w Nadleśnictwie Strzyżów.

  

 

Charakterystyka typów siedliskowych lasu

Na terenie Nadleśnictwa wyróżniono 6 typów siedliskowych lasu: las wyżynny świeży (Lwyżśw), las wyżynny wilgotny (Lwyżw), las górski (LGśw), ols jesionowy (OlJwyż), las łęgowy (Lłwyż), las mieszany wyżynny (LMwyżśw). Ich udział powierzchniowy zobrazowano na wykresie.

Udział powierzchniowy siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Strzyżów

 

Struktura wiekowa drzewostanów

Drzewostany Nadleśnictwa Strzyżów odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Powierzchniowo i miąższościowo przeważają kolejno drzewostany IV klasy wieku (od 61 do 80 lat) i V klasy wieku (od 81 do 100 lat). Znaczący jest również udział III klasy wieku w przedziale wiekowym od 41 do 60 lat. Znaczny jest udział drzewostanów ponad 100-letnich (1206,10 ha). Wyraźny jest niedobór młodszych klas wieku, których udział znacznie wzrośnie po wykonaniu cięć uprzątających w klasie odnowienia. Średni wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Strzyżów wynosi 78 lat. 

Zasobność drzewostanów

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost zasobności drzewostanów. Średnia zasobność drzewostanów w Nadleśnictwie Strzyżów wynosi 351 m3/ha.

Wielkość zasobów drzewnych najważniejszych gatunków przedstawia tabela poniżej.

Gatunek

Zasobność [m3/ha]

Jd

383,72

Bk

346,17

So

366,75

Db

315,34

Md

242,72