Wydawca treści Wydawca treści

Klonówka PLH180022

Ogółem obszar zajmuje 136,7 ha i niemal w całości położony jest na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa, w granicach rezerwatu „Góra Chełm”. Obejmuje wschodnie i południowe stoki góry Chełm (528 m n.p.m.) wraz z położoną na wschód od głównego szczytu kulminacją o wys. 515 m n.p.m. Od północy otaczają go rozległe tereny rolnicze wraz z zabudowaniami wsi Chytrówka i Jaszczurowa.

Na terenie obszaru odnotowano 5 siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których cztery (leśne) uznano za przedmioty ochrony. Wśród nich najszerzej reprezentowane jest siedlisko żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum zajmujące blisko 78% powierzchni. Na przeważającej powierzchni prezentuje ono wysoki stopień naturalności i typowy dla formy podgórskiej skład gatunkowy. Niższe partie wzniesienia porasta grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum z udziałem około 7% w powierzchni, a doliny potoków zajmuje podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum, o udziale 2-procentowym. W części północno-wschodniej wykształciła mezotroficzna jedlina opisywana jako zespół Abies alba-Oxalis acetosella, zajmująca około 4% powierzchni.

Obszar ma również znaczenie dla ochrony populacji kumaka górskiego Bombina variegata. Gatunek ten spotykany jest zwykle w koleinach i w kałużach na drogach leśnych. Bytuje również przy ciekach wodnych spływających ze stoków wzniesienia.