Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ze względu na urozmaicony skład gatunkowy, dostosowany w większości wypadków do warunków siedliskowych, lasy z terenu Nadleśnictwa są w porównaniu do większości polskich lasów stosunkowo słabo zagrożone od szkodników owadzich i pożarów.

Zagrożenia drzewostanów w Nadleśnictwie Strzyżów

Znaczną część wszystkich uszkodzeń występujących w lasach Nadleśnictwa Strzyżów stanowią szkody od zwierzyny (16% wszystkich uszkodzeń), które obejmują zgryzanie młodego pokolenia drzew, spałowanie oraz wydeptywanie upraw. Występują one głównie w drzewostanach młodszych klas wieku oraz w podokapowych podsadzeniach i podrostach.

Zagrożeniem są również choroby grzybowe. Najczęściej odnotowywane choroby grzybowe to: rak jodły w jedlinach, huby pniowe w drzewostanach bukowych oraz huba korzeniowa i opieńka w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych. Mają one jednak marginalne znaczenie dla gospodarki leśnej. Groźne jest natomiast zamieranie jesionów w drzewostanach jesionowych i z jego udziałem, będące wynikiem patologicznej działalności grzyba Chalara fraxinea.

Znikome jest zagrożenie ze strony owadów: szkodników pierwotnych sosny oraz szkodników wtórnych. W drzewostanach jodłowych widoczna jest obecność obiałki korowej.

Uszkodzenia w drzewostanach są powodowane również przez czynniki abiotyczne. Są to przede wszystkim silne wiatry i okiść śnieżna. Sporadycznie powstają szkody wywoływane przez okresowe wahania poziomu wód gruntowych oraz osuwiska.

Inny rodzaj zagrożeń wpływających na stan drzewostanów, to zagrożenia antropogeniczne, czyli związane z wpływem człowieka na środowisko. Na terenie Nadleśnictwa Strzyżów są to: kradzież drewna, kłusownictwo, zaśmiecanie lasu, nielegalne wjazdy pojazdami silnikowymi oraz pozyskanie choinek i stroiszu. Ich powstawaniu sprzyjają położenie gruntów wokół dużych miast, rozdrobnienie kompleksów leśnych i znaczne zaludnienie.

Lasy Nadleśnictwa zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 września 1993 r. zostały zaliczone do III kategorii zagrożenia pożarowego. Mimo że pożary lasu zdarzają się bardzo rzadko istnieje pewne zagrożenie związane z problemem wypalania traw. 

 

Do podstawowych działań Nadleśnictwa zapobiegających powstawaniu szkód ze strony wymienionych zagrożeń należą:

- wpływ na realizację przez koła łowieckie zadań w zakresie gospodarki łowieckiej, poprawa warunków bytowania zwierzyny, zabezpieczanie sadzonek, odpowiednie zabiegi hodowlane.

- przestrzeganie doboru składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych, prawidłowe i terminowe wykonywanie cięć pielęgnacyjnych,

- zastępowanie jesionu w uprawach innymi gatunkami, usuwanie powstających złomów i wywrotów oraz drzew z oznakami chorobowymi, terminowe wywożenie pozyskanego drewna,

- monitorowanie drzewostanów ze względu na możliwość wystąpienia huby korzeniowej i opieńki oraz szkodników owadzich,

- ochrona mrowisk, pozostawianie drzew dziuplastych, dokarmianie ptaków oraz zwiększanie ilości skrzynek lęgowych dla ptaków,

- akcje edukacyjne propagujące prawidłowe zachowania w lesie, ukierunkowanie ruchu turystycznego, oznakowanie powierzchni objętych stałym lub okresowym zakazem wstępu do lasu i egzekwowanie ustanowionych zakazów.